Sangglede og kultur gjennom snart 100 år

Tanken med å stifte et mannskor i Brønnøysund var er resultat av samtaler mellom to gode venner; Nelson A Arntzen og Sten Kapstø i 1920.
Sten Kapsø var tilflyttet Brønnøysund og var bestyrer på "handelslaget". Sammen med Otto Hultin, som forøvrig var en dyktig pianist, ble arbeidet satt i gang for dannelsen av stedets første mannskor. Det kan nevnes at det fra før av, i distriktene, eksisterte noen blandete kor og damekor.

Brønnøysund Mandsangforrening ble startet fredag 29. oktober 1920 med Otto Hultin som korets første dirigent og Sten Kapstø som korets første formann, et verv han ble gjenvalgt til i hele 10 år.
Etter hvert talte koret 29 sangere. I 1922 skiftet Brønnøysund Mandsangforrening navn til Brønnøysund Mannskor.

Organist Ole Andersen Brønnø ble korets neste dirigent. Hans dyktighet som tekstforfatter, komponist og arrangør og hans sanger og komposisjoner står på repertoarene til både kor og korps. Brønnøysund Mannskor fikk derved en dirigent som brakte koret flere steg videre.

Vi har i årenes løp hatt medlemmer med stemmer som "ligger over gjennomsnittet". Allikevel må vi nevne én som er mer kjent enn noen av medlemmene i Brønnøysund Mannskor; mannen med den store, for ikke å si dype stemmen: Al Bishop. Han var medlem av den kjente amerikanske sanggruppen – Deep river Boys – og var gruppens dype stemme.

Den brølende ape"Den Brølende Ape!"

Koret har et hederstegn som tildes til aktive medlemmer etter h.h.v. 10, 15, 20 og 25 års medlemskap. Ordenen henger høyt, men vil etter inngående drøftinger og i vedtak i Presidiet kunne bli tildelt personer som har utført spesielle tjenester for koret. Den høyeste hedersbevisningen er æresmedlemskap som kan gis for lang og tro tjeneste og som har utført helt spesielle tjenester av stor betydning for koret.

Koret og "sangerlokalet".

Brønnøysund Mannskor har fra starten av vært en av de viktigste kulturspredere i kommunen, og deltar ved høgtider og arrangement av kulturell betydning for distriktet. Da IOGT-logen Torghatten i 1930 fikk økonomiske vansker med å ivareta "Forsamlingshuset", overtok Brønnøysund Mannskor eiendommen som ble kalt "Sangerlokalet". Huset fremstod som et kulturelt samlingssted. Foruten å tjene som øvingslokale for Brønnøysund Mannskor's og musikkorpsets på stedet også var tilholdssted for den kommunale kinoen. Her foregikk det også lokale revyer, var festlokale og her ble det avholdt kommunestyremøter. Huset var også arnestedet for lag og foreninger som arrangerte inntektsgivende arrangement.Kommunen overtok lokalet i 1947, men fremdeles avholder Brønnøysund Mannskor sine øvelser her.

Mannskorets som underholder.

Koret har i all sin tid hatt som mål å underholde. Gleden av å bringe glade til publikum har vært en av faktorene for at nye medlemmer samtidig slutter seg til koret. Allerede i 1923 arrangerte koret det første Sangermarked. En "Sangerfest" hvor hensikten var å få økonomi til korets drift. Innholdet i Sangermarkedet var; korsang, soloopptredener, duetter, sketsjer, viser, viser og restaurant. Koret har en egen revykommité som har som er aktiv i mange sammenhenger. Medlemmer har hatt opptredener bl.a. på Revyfestivalen på Høylandet, deltatt på Nerdrevjo-revyen i Mosjøen og ellers opptrådt som fast innslag på våre arrangementer og ikke minst på Korfestivalen i Brønnøysund.

Mannskoret på tur.

Brønnøysund mannskor er et reiseglad kor. Vi har et uttalt mål om å komme oss på tur til verdens største lans - utlandet - minst annethvert år. Nedenfor finner du en billedkarrusell med bilder fra noen av turene opp gjennom årene.